×

ბუღალტერიის კურსი 

ბუღალტერიის კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.


პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლა, უპირობო წარმატების მომტანია, რომელიც ზრდის თქვენს დასაქმების რეალურ შანსს.

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე  მოქმედ ბუღალტრებს, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე 
და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიული გამოცდილება

ბუღალტერიის კურსი UNIKO -ში ისწავლება საერთაშორისო სტანდარტებით.

კურსის გავლით მოგეცემათ შესაძლებლობა:

 • აიმაღლოთ ბუღალტრული ცოდნის დონე;

 • განვითარდეთ, როგორც პროფესიონალი;

 • იპოვოთ სასურველი საქმიანობა;

 • გაიუმჯობესოთ მატერიალური მდგომარეობა;

 • დაეუფლოთ საბუღალტრო საქმიანობას;

 • გამოიყენოთ თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში.


საბუღალტრო კურსი გაძლევთ საშუალებას შეისწავლოთ ფინანსურ ანგარიშებში შემავალი უწყისები:

 • ბალანსი;

 • მოგება-ზარალი;

 • ფულადი ნაკადების მოძრაობა;

 •  საკუთარი კაპიტალის მოძრაობა;

 • გაუნაწილებელი მოგების მოძრაობა;

 • უწყისებში შემავალი ელემენტების ანალიზი და მათი აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.


UNIKO-ს საბუღალტრო ტრენინგის თემატიკაა:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი;

 • ანგარიშგება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ;

 • ფინანსური ანგარიშების სხვა კომპონენტები და ელემენტები;

 • ბუღალტერული აღრიცხვის საფუძვლები;

 • საცდელი ბალანსის მომზადება და ანგარიშთა გეგმის მიმოხილვა;

 •  ბალანსის მომზადების წინაპირობები - მაკორექტირებელი გატარებები;

 • ფულადი სახსრების და დებიტორული დავალიანებების აღრიცხა და ანალიზი;

 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;

 • მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა;

 • ვალდებულებების აღრიცხვა;

 • ინვესტიციების გადაფასება;

 • ფულის ღირებულებითი თეორიის საფუძვლები;

 • ფინანსური და ოპერაციული იჯარის აღრიცხვა;

 • აღრიცხვა სააქციო საზოგადოებებში;

 • აღრიცხვა სამრეწველო საწარმოებში;

 • ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი.

 • საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები: ORIS, INFO ან SUPERFIN. ფინა აძინესი


UNIKO-ს  უპირატესობა:

 • მაღალკვალიფიციური პედაგოგები;

 • მსმენელთა მოთხოვნაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამა;

 • აქცენტი ხარისხიან განათლებაზე;

 • ინტერაქტიული გაკვეთილები;

 • მოქნილი სასწავლო გრაფიკი;

 • ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და ადგილმდებარეობა.

მსმენელები პრაქტიკას გაივლიან აუდიტორიულ-ბუღალტერულ კომპანიაში . მიღება ხდება წინასწარი ჩაწერით რეგისტრაციის საფუძველზე. ჩვენი განრიგი მორგებული იქნება თქვენი სწავლისა და სამუშაოს გრაფიკზე.

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი საერთაშორისო  სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი, რაც ხელს შეგიწყობთ მიზნის მიღწევაში.

ჩვენთან ხარისხი ფასზე მაღალია.

პედაგოგები:

პრაქტიკოსი მთავარი ბუღალტრები, ეკონომიკის დოქტორი ლიკა შენგელია,
მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ბუღალტერი მარინა სესიაშვილი


UNIKO-ს ბუღალტერიის კურსდამთავრებულები: 

რეგისტრაცია